Dane osobowe

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BENDIKS Daniel Całus, ul. Warszawska 303/311, 42-209 Częstochowa, informuje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej poniższe zasady wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BENDIKS Daniel Całus, ul. Warszawska 303/311, 42-209 Częstochowa jest właściciel ww. firmy Daniel Całus.

2. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane, jeśli będzie to konieczne, aby móc wykonywać nasze usługi. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom:
– osobom upoważnionym przez firmę,
– naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
– podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom.

3. W pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do sprostowania ( poprawienia) danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadku, gdy:
a). dane nie są potrzebne do celów jakich były zbierane i przetwarzane,
b). osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec posiadania i przetwarzania danych,
c). dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikających z przepisów prawa
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy:
a). osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych,
b). przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
c). Administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdzie przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej za osoba, której dane dotyczą lub zgody wyrażonej przez tą osobę oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit RODO). Cofnięcie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem, z obowiązującym prawem.

6. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe BENDIKS Daniel Całus, ul. Warszawska 303/311, 42-209 Częstochowa przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego w sprawach danych osobowych.

7. W momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby , której dane dotyczą, podanie swoich danych osobowych ma charakter dobrowolny.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe wtedy, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Właściciel Firmy
Daniel Całus